TUTVUSTUS

Kutsesüsteemi ja kutse andmise üldine tutvustus
Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:
• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.
Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.

Igale kutsele koostatakse KUTSESTANDARD (nimekirjana allpool).

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse KUTSE ANDMISEKS. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade välja töötamisel.
Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet KUTSESÜSTEEMI VAJALIKKUSEST JA KASULIKKUSEST.
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 15. märtsil 2019 kehtima hakanud KUTSESEADUS.
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb KUTSEKODA.

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud KUTSEKOJA KODULEHEL.

 

 

1. maist 2017 alustas töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise kohta leiad rohkem infot TÖÖTUKASSA KODULEHEL.

 

Autokutseõppe Liit annab järgmisi kutseid (kliki nimetusel):

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4

Automaaler, tase 4

Autokeretehnik, tase 4

Mootorsõidukitehnik, tase 4

Mootorsõidukidiagnostik, tase 5

Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5

Ning osakutse:

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4