Kutse taotlejat hinnatakse läbi protsessi, mille käigus antakse kindlate kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse taseme kohta vastavalt kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatele.

Kutseeksamile registreerumine avalduse alusel hiljemalt 10 kalendripäeva enne planeeritavat kutseeksamit. Palun täida vajalikud lahtrid ning saada allkirjastatult ning konverditult pdf. faili, aadressil info@autokutse.org.

Kutse taotlemisel ja taastõendamisel esitatavad dokumendid:
Koos avaldusega esitada:

  • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
  • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
  • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või eneseanalüüs, vormi leiad SIIT;
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutsete taastõendamisel lisaks esitatavad dokumendid:

  • Kutsetunnistuse koopia;
  • Tööandja soovituskiri.

AVALDUS_töömaailm_tase 3

AVALDUS_töömaailm_tase 4

AVALDUS_töömaailm_tase 5

Osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
Koos AVALDUSega kliimakäitleja, tase 4 esitada:

  • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
  • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
  • Kutseõppeasutuse või koolitusasutuse tõend osakutse kompetentsidele ja miinimumnõuetele vastava õppekava läbimise kohta, milles on näidatud õppekava maht ja käsitletud teemad, koolitaja andmed ja koolituse läbimise aeg;
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Nõuded osakutse taotlejale SIIN.